Rychlá navigace
Obchodní oddělení

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 • Prodávající - provozovatel internetového obchodu:

  		eBrothers Software s.r.o.
  		Na Zákopě 35
  		772 00 Olomouc
  		IČ: 268 28 294
  		DIČ: CZ 268 28 294
 • Kupující – nepodnikatel, se dle §52 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník rozumí kupující - konečný spotřebitel, který produkty kupuje za účelem přímé spotřeby a nejedná tak v rámci své podnikatelské činnosti, nebo kupující - podnikatel, který není konečným spotřebitelem a z jeho jednání je patrné, že pořizuje produkty za účelem podnikání s danými produkty. Kupující – podnikatel, se řídí obchodními podmínkami a také zákonem č. 513/1991 Obchodního zákoníku.

 • Kupující – nepodnikatel, realizací objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí také zákonem č. 513/1991 obchodního zákoníku a těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Tím nejsou dotčena práva plynoucí těmto kupujícím-nepodnikatelům z §262 odst. 3 obchodního zákoníku. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.
  Kupující – podnikatel, realizací objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího - podnikatele a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami a také zákonem č. 513/1991 obchodního zákoníku.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu firmy eBrothers Software s.r.o. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Vyplněním a odesláním objednávky ze strany kupujícího a následnou akceptací ze strany prodejce, se tato stává závaznou.

 • Místem dodání zboží je doručovací nebo e-mailová (zaslání elektronických licencí) adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží (vlastnictví licence) přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení plné kupní ceny uvedené v objednávce a jeho převzetím – doručení el. licence emailem.

 • Vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodu firmy eBrothers Software s.r.o., kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a jeho přehledu o objednaném zboží. Tyto údaje budou sloužit pouze k vedení přehledu stavu a historii objednávek a ke komunikaci s kupujícím.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO - PROVOZOVATELE
 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu (el. adresu) kupujícího nejpozději do 10 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle řádně podané objednávky). Při převzetí zboží, obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad (el. daňový doklad ve formátu PDF) a licenční údaje.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.

 • Prodávající má povinnost vymazat zákazníka ze své obchodní databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Rovněž má kupující právo odmítnout objednávku, pokud prodávající opakovaně neplní svůj závazek plynoucí z řádně akceptované objednávky.

 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění, o tomto však musí kupujícího uvědomit bez zbytečného odkladu. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu (elektronickou adresu), na kterou má být objednané zboží (licence) odesláno.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží (licenci) a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od jeho doručení a to bez udání důvodu. Zboží nesmí jevit známky užívání. Nelze vrátit software, kde došlo k porušení pečeti nebo el.licence, která byla odeslána e-mailem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.